Výzva na predkladanie ponúk

 

pre prieskum trhu za účelom získania cenových ponúk zodpovedajúcim trhovým cenám požadovaných služieb.

 

1 Prijímateľ:

 

Názov:                                                   ECO DEVELOPMENT s. r. o.

Sídlo:                                                     ul. 29. Augusta 6, 924 01 Galanta

IČO:                                                        50 557 041

DIČ:                                                       2120518268

Kontaktná osoba:                               Filip Urban

tel. č. kontaktnej osoby:                     0948 31 12 74

e-mail kontaktnej osoby:                   ecodevelopment@ecodevelopment.tech

Internetová stránka:                           https://www.ecodevelopment.tech/

 

2 Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:


Prijímateľ nenávratného finančného príspevku, ktorý spadá  mimo postupov zákona o verejnom obstarávaní.

 

3 Názov zákazky podľa prijímateľa:


Poskytovanie odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

 

4 Druh zákazky:


Služby

 

5 Hlavné miesto poskytnutia služieb:


Sídlo verejného obstarávateľa. Objednávka bude vystavená na dobu určitú do ukončenia všetkých verejných obstarávaní, ktoré sú predmetom tejto výzvy.

 

6 Výsledok verejného obstarávania:


Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky na poskytovanie služieb v súlade s touto výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

 

7 Opis predmetu zákazky:


Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb pri zabezpečení verejného obstarávania pre verejné obstarávania spolufinancovanú prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení, jednotnej príručky pre verejné obstarávanie a príručky pre prijímateľa a projektového partnera, a to najmä:

 • realizácia verejného obstarávania zahŕňajúca najmä:
  • konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky,
  • konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávateľa (podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, obchodné podmienky, požiadavky verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia ponúk),
  • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
  • poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov,
  • vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,
  • vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a čestných vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany verejného obstarávateľa,
  • účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie,
  • preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov,
  • spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom,
  • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť alebo ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom,
  • účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie,
  • spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponúk,
  • spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
  • spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok,
  • vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk,
  • vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
 • realizácia elektronickej aukcie certifikovaným systémom podľa potreby,
 • konzultácie vo verejnom obstarávaní (konzultácie pre vypracovaní žiadosti o NFP/pri realizácií projektu, rozhodovacia prax ÚVO/kontrolných orgánov, vypracovanie posudkov alebo odvolaní alebo komunikáciu s orgánmi štátnej správy)


8 Spoločný slovník obstarávania:

 


79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie

 

9 Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:


Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu). V prípade ak cena zákazky presiahne 20 000 eur bez DPH, bude tento prieskum trhu slúžiť výlučne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

 

10 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:


Predmet zákazky bude financovaný z vlastného rozpočtu prijímateľa a/alebo z prostriedkov nenávratného finančného príspevku v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021

Úspešný uchádzač má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami do 31.12.2028, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 

 

11 Podmienky účasti:


 •  

Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže, že má potrebné oprávnenie na výkon požadovanej činnosti (poskytovanie služieb v oblasti predmetu zákazky). Túto skutočnosť preukazuje uchádzač výpisom z príslušného registra (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a pod);


 

Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže tento doklad nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Prijímateľ si túto skutočnosť overí na stránke uvo.gov.sk


 

12 Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:


Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH

 

13 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20.03.2023 do 12.00 hod

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

 

14 Spôsob a miesto na predloženie ponúk:


elektronicky na kontaktnú emailovú adresu ecodevelopment@ecodevelopment.tech

 

15 Požadovaný obsah ponuky:

 

 • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.);
 • Cenová ponuka uchádzača (vyplnenú podľa prílohu č. 1 tejto výzvy);
 • Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (podľa bodu 11 tejto výzvy)

 

16 Vyhodnotenie ponúk:

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva na poskytovanie služieb.

 

17 Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). anglický jazyk

 

18 Zákazka sa týka projektu financovaného z  NFM:


Áno

 

 

Dátum výzvy na predkladanie ponúk:

  13.3.2023

 

 

 

 


Príloha č. 1: Cenová ponuka 

 

Predmet zákazky:

Poskytovanie odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

 Prijímateľ:

ECO DEVELOPMENT s. r. o.

29. Augusta 6,

924 01 Galanta

 Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

 


Počet

Cena v eurách bez DPH za jeden ČD

Cena celkom v eurách bez DPH

Cena celkom v eurách vrátane DPH

Zákazka malého rozsahu na služby (do 20 000 eur bez DPH)

1
Zákazka väčšieho rozsahu na dodávku prototypu (nad 20 000 eur bez DPH)

1