Norway_grants@4x (2)

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Prispievateľský štát úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o  Európskom hospodárskom priestore (EHP). Donor postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytol prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.


Prioritami tohto obdobia sú:


#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti


Granty NFM sú financované  Nórskom..

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


The Norway Grants represent the contribution of Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor country and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The the donor country cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided € 3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grantsamount to € 1.55 billion.


The priorities for this period are:


#1 Innovation, Research, Education and Competitiveness

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs


The Norway Grants are jointly financed by Norway, whose contributions are based on their GDP.

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.