Ciele/Targets


Pre odbornú i laickú verejnosť v praxi po ukončeni projekttu ECO DEVELOPMENT s.r.o.. bude implementovať nový produkt, veterné turbíny a nový energeticky účinný systém chladenia a vykurovania budov, znižovať emisie CO2 pre pilotnú prevádzku budovy a aktívne ponúkať riešenia na ochranu životného prostredia a opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy pre domácu    i zahraničnú verejnosť, chce aktívne chrániť našu planétu ZEM.


For professionals and the general public in practice., ECO DEVELOPMENT s.r.o. will implement a new product, wind turbines  and a new energy-efficient cooling and heating system for buildings, reduce CO2 emissions for pilot operation of the building and actively offer solutions for environmental protection and climate change adaptation measures for domestic and a foreign public,that wants to actively protect our planet EARTH.