Prototype


Veterné elektrárne sú alternatívnou výrobou elektriny, sú výrobcami čistej energie, ale majú svoje obmedzenia. Týka sa to najmä vplyvu na životné prostredie a environmentálnej udržateľnosti. Odporcovia veterných elektrární často diskutujú o škodlivosti prevádzky veterných elektrární pre vtáky, faunu a flóru a o zdravotných dopadoch na obyvateľstvo v obciach pri veterných elektrárňach.


Wind farms are an alternative production of electricity, they are producers of clean energy, but they have their limitations. This concerns in particular the impact on the environment and environmental sustainability. Opponents of wind farms often discuss the harmfulness of wind farm operations to birds, fauna and flora, and the health effects on the population in villages near wind farms.


Panelová veterná elektráreň s horizontálnou osou otáčania využíva energiu vetra ako priamy pohon elektrického generátora. Výhodou tejto panelovej veternej elektrárne je, že veternú energiu je možné využiť len vtedy, ak je panel umiestnený za veternou turbínou - stenou a pod.


Panelovú veternú elektráreň je možné využiť ako:
 ako architektonický prvok na stavebných konštrukciách,
 integrácia do protihlukových stien pozdĺž diaľnic a železníc,
 ochranné opatrenie proti silnému vetru,
Spôsob rekuperácie energie vo vzduchotechnických jednotkách.


The panel wind power plant with a horizontal axis of rotation uses wind energy as a direct drive for an electric generator. The advantage of this panel wind power plant is that wind energy can be used only if the panel is located behind the wind turbine - wall, etc.


The panel wind power plant can be used as:
 as an architectural element on building structures,
 integration into noise barriers along motorways and railways,
 protective measure against strong winds,
A way to recover energy in air handling units.


Research Highlights


Spoločnosť ECO DEVELOPMENT s.r.o. je generálnym realizátorom a pripravila miesto pre realizáciu aplikovaného výskumu panelovej veternej turbíny, konkrétne tretieho špeciálne vyrobeného prototypu na dané podmienky v priemyselnom prostredí vinárstva MAHID vo Veľkej Mači.


The company ECO DEVELOPMENT s.r.o. is the general implementer and has prepared a place for the implementation of applied research of the panel wind turbine, specifically the third specially manufactured prototype for given conditions in the industrial environment of the MAHID winery in Veľká Mača.


WINDNORSK CLUSTER


Môžeme konštatovať, že v danom projekte budeme overovať a skúmať dve inovácie naraz. Prevádzka panelovej veternej turbíny a zlepšenie energetickej účinnosti budovy priemyselného vinárstva. Projekt prinesie aj vytvorenie klastra WINDNORSK, ktorý vznikne v Nórsku a na Slovensku. WINDNORSK bude základom inovačných skupín medzi Nórskom a Slovenskom s cieľom vybudovať nové inovačné prostredie a inovatívne technológie, ktoré budú prospešné v strednej Európe, ako aj v Škandinávii.


We can state that in a given project we will verify and research two innovations at once. Operation of a panel wind turbine and improving the energy efficiency of an industrial winery building. The project will also bring about the creation of the WINDNORSK cluster, which will be established in Norway and Slovakia. WINDNORSK will be the foundation of innovation groups between Norway and Slovakia with the aim of building a new innovation environment and innovative technologies that will be beneficial in Central Europe as well as in Scandinavia. 


Research Highlights


Motorom partnerstva a vytvárania podporného inovačného ekosystému bude vysoko inovatívna spoločnosť Tretorget AS s históriou budovania klastrov od roku 2001.


The engine of the partnership and the creation of a supportive innovation ecosystem will be the highly innovative company Tretorget AS with a history of building clusters since 2001.
CONSORTIUM


Spolu s nórskou spoločnosťou bude aktívne podporovať a budovať projekt a sociálno-ekonomické väzby MVO Združenie pre využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov, ktoré bude spoluzakladateľom konzorcia SK NOR FIN UA, ktoré vznikne v r. paralelne počas projektu efektívne využiť čas, odborné a personálne kapacity na plynulý prechod z vývojovej fázy projektu a produktu. veterných turbín, z pohľadu s dynamickým rastom zahraničného obchodu.


Together with the Norwegian company, it will actively support and build the project and socio-economic ties NGO Association for the Use of Renewable and Alternative Resources, which will be a co-founder of the SK NOR FIN UA consortium, which will be created in parallel during the project to effectively use time, professional and personnel capacity for a smooth transition from the development phase of the project and the product. wind turbines, to the point of view with dynamic growth in foreign trade.