Filip Urban


podnikateľ, vizionár, environmentálny technológ, klimatický politológ, progresívny plynár. V roku 2005 založil Asociáciu pre využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov www.avbaz.sk, kde uplatňuje svoje získané vzdelanie v oblasti politológie, priemyselného manažmentu a integrovaného inžinierstva bezpečnosti / environmentálnej bezpečnosti. V roku 2020 založil na Slovensku, vo Fínsku a Číne ekologický fond rizikového kapitálu ECO URBAN GROUP www.ecourbangroup.com. Dlhodobo aktívne propaguje výrobky, technológie a know-how „česko-slovenskej technologickej školy“ v Nórsku, vo Fínsku, na Ukrajine, v Kazachstane, v Ruskej federácii, v Čínskej ľudovej republike a v Brazílii. Inicioval spoluprácu medzi Parazitologickým ústavom SAV a Univerzitou Northam v čínskom Shijiazhuangu. / 2016 / Bol členom veľkého počtu podnikateľských misií Slovenskej republiky na proexportných výstavách EXPO v Kazachstane a Číne. Je absolventom špeciálneho vzdelávacieho programu politickej akadémie 2017/2018 www.politickaakademia.sk


entrepreneur, visionary, environmental technologist, climate political scientist, progressive gas company. In 2005, he founded the Association for the use of renewable and alternative resources www.avbaz.sk, where he applies his acquired education in the field of political science, industrial management and integrated security / environmental security engineering. In 2020, he founded the ecological venture capital fund ECO URBAN GROUP www.ecourbangroup.com in Slovakia, Finland and China. It has been actively promoting the products, technologies and know-how of the "Czecho-Slovak Technological School" for a long time in Norway, Finland, Ukraine, Kazakhstan, the Russian Federation, the People's Republic of China and Brazil. He initiated cooperation between the Institute of Parasitology of the SAS and Northam University in Shijiazhuang, China. / 2016 / He was a member of a large number of business missions of the Slovak Republic at the pro-export exhibitions EXPO in Kazakhstan and China. He is a graduate of the special educational program of the political academy 2017/2018 www.politickaakademia.sk
 Vzdelanie/Education


Globálna klimatická politika a klimatická politika SR
a návrh implementácie klimatickej politiky do praxe


Global climate policy and climate policy of Slovakia
and a proposal for the implementation of climate policy

in practice


environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo ,inžinierstvo integrovanej bezpečnosti


environmental and safety engineering, integrated safety engineering


inžinierstvo priemyselného manažérstva


industrial management engineering


politológia


political science2005 - 2023......

rigorózna práca,

Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

doctoral thesis,,

Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava

2002 - 2010

inžinier,

Materiálovotechnologická fakulta (Slovenská technická univerzita), Trnava

engineer,

Faculty of Materials Technology (Slovak University of Technology), Trnava


1997 - 2002

Magister,

Fakulta Humanistiky, Trnavská univerzita,, Trnava

Magister,

Faculty of Humanities, Trnava University, Trnava

Ocenenia a uznania

Awards & Recognition

December 21, 2022

Award

Energy Globe Winner in Slovakia

GLOBAL PLANET ESG & SDG ROAD MAPS FOR THE CLEAN FUTURE:

Project of Ecologization, greening and self-sufficiency in production of liquid organic fertilizers

Energy Globe Foundation, UNIDO,

Neukirchen, Austria


July 20, 2022

Certificate

Symposium Sustainable and precision agriculture 2022

Universidad de La Laguna Tenerife, Canary Islands, Spain


July 7, 2021

Certificate

Google for Startups Academy

Impact Hub Praha, Czech republic


March 9, 2021

Certificate

Energy poverty -

A multidimensional Global Pnenomenom"

The University of Bahrain,INZEB,EUGCC Clean Energy Technology Network 


April, 2018

Certificate

Political Academy

Institute of Political and  Economic Education Bratislava, Slovakia


July, 2008

Certificate

SME´s in  the  EU labyrinth

European Institute of Education, Bratislava, SlovakiaJuly 2003

Certificate

Projects for the European Union

Institute of Foreign Trade and Education, Bratislava, Slovakia


June 9, 1998 

Certificate

Environment 1996 - 1998

City university Bratislava, Open University, Bratislava, Slovakia

Academic Positions

2014 - 2016


Title

Department | State University

2012 - 2014


Title

Department | State University

2012 - 2014


Title

Department | State University