Výzva na predkladanie ponúk
Názov: ECO DEVELOPMENT s. r. o.

Sídlo: ul. 29. Augusta 6, 924 01 Galanta

IČO: 50 557 041

DIČ: 2120518268


Dátum výzvy na predkladanie ponúk:

13.4.2023
:

40156 Názov predmetu   Návrh dokumentácie prototypu veternej elektrárne

Číslo spisu  ECD_PD

Druh postupu  Prieskum trhu

Typ šablóny  Prieskum trhu

Druh obstarávania Služby

Výsledok obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hlavný CPV72244000-7 - Vývoj prototypov

Obstarávanie sa delí na časti Nie

Elektronická aukcia Nie

Centrálne obstarávanie Nie

NUTSSK - Slovenská republika

Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je  dodávka projektovej dokumentácie pre projekt veternej elektrárne s horizontálnou osou rotácie.

Podrobnosti sú uvedené v prílohách tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúkNajnižšia cena

Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.04.2023 o 12.00 hod